Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Walne Zgromadzenie

04.11.2023

REGULAMIN

wyboru członków władz Aeroklubu Gdańskiego

w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym w 2023 r.

 

 

Definicje:

– AG – Aeroklub Gdański

– Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze AG w 2023 r.

– władze AG lub organ AG – Zarząd AG, Komisja Rewizyjna AG, Sąd Koleżeński AG

 

 

Treść Regulaminu:

 1. Zgodnie z postanowieniami §13 Statutu Aeroklubu Gdańskiego, do Walnego Zgromadzenia należy m.in. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Wyboru członków władz dokonuje się w głosowaniu tajnym (§10 ust. 1).
 3. Członkowie AG wybierani do władz AG, mogą być jednocześnie członkami tylko jednego organu (§10 ust. 3).
 4. Członkiem Zarządu AG nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego (§10 ust. 3).
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej AG nie mogą być pracownicy AG (§10 ust. 4).
 6. Walne Zgromadzenie AG ustala ilość członków władz AG (§16 ust. 1); przyjmuje się zgodnie z dotychczasową i wieloletnią praktyką AG, że ilość członków władz jest powielana z ostatniej kadencji danego organu, tj. 5 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 3 członków Sądu Koleżeńskiego.
 7. Głosowanie tajne odbywa się w drodze wypełnienia karty do głosowania, zawierającej numer głosowania i pieczęć AG.
 8. Karta do głosowania bez pieczęci AG jest nieważna.
 9. Każdy członek AG upoważniony do głosowania jest obowiązany zgłosić swoją obecność – przed rozpoczęciem Zgromadzenia – przedstawicielom AG prowadzącym listę obecności i wydającym karty do głosowania, a po rozpoczęciu Zgromadzenia – członkom Komisji Mandatowej.
 10. Po zgłoszeniu obecności przez członka AG, przedstawiciele AG (a w trakcie obrad – członkowie Komisji Mandatowej) wydają członkowi AG karty do głosowania.
 11. Na prośbę pracowników AG lub członków Komisji Mandatowej AG, członek AG jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości, w celu weryfikacji jego tożsamości przed wydaniem kart do głosowania.
 12. W trakcie Zgromadzenia, członek AG upoważniony do głosowania, jest obowiązany zgłosić członkom Komisji Mandatowej swoje wyjście w trakcie głosowań lub definitywne opuszczenie Zgromadzenia.
 13. Członek AG opuszczający Zgromadzenie, a chcący skorzystać z prawa umocowania innego członka AG do oddania w jego imieniu głosów podczas kolejnych głosowań nad uchwałami, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie członków Komisji Mandatowej, ze wskazaniem imienia i nazwiska członka AG, któremu przekazano karty do głosowania.
 14. Członkowie AG, którzy zostali umocowani przez innych członków AG do głosowania w ich imieniu podczas Zgromadzenia, są zobowiązani do przedłożenia pisemnego pełnomocnictwa do ww. czynności – przed rozpoczęciem Zgromadzenia – przedstawicielom AG prowadzącym listę obecności, a po rozpoczęciu Zgromadzenia – członkom Komisji Mandatowej.
 15. Członkowie Komisji Mandatowej współpracują z Przewodniczącym oraz Protokolantem Zgromadzenia, m.in. zgłaszając ilość wydanych mandatów oraz zmiany w wydanych mandatach w trakcie odbywania Zgromadzenia, zwłaszcza przed głosowaniem nad podjęciem uchwały/uchwał.
 16. Głosowanie nad kandydaturami do poszczególnych władz AG:
 1. Karty do głosowania nad kandydaturami do władz AG zawierają kolejno ponumerowane (puste) pozycje, które odpowiadają ilości wybieranych osób do poszczególnych władz AG (do Zarządu – 5 pozycji; do Komisji Rewizyjnej – 3 pozycje; do Sądu Koleżeńskiego – 3 pozycje).
 2. Imię i nazwisko kandydata do organu AG zostanie zapisane na tablicy, w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości, według kolejności zgłoszeń kandydatur.
 3. Kandydaci do organu AG, aby mogli brać udział w wyborach, są zobowiązani wyrazić zgodę na kandydowanie do konkretnego organu AG.
 4. Kandydaci do organu AG mogą skorzystać z prawa prezentacji swojej kandydatury przed przeprowadzeniem głosowania nad uchwałą dotyczącą wyboru członków tego organu, do którego członek AG kandyduje.
 5. Członek AG chcący oddać głos na poszczególnych kandydatów, wpisuje na karcie do głosowania, przeznaczonej do głosowania nad kandydaturami do konkretnego organu, imiona i nazwiska wybranych przez siebie kandydatów (dopuszcza się wpis samego nazwiska), wypełniając dowolną ilość pozycji na karcie do głosowania.
 6. Karta do głosowania, która zawiera mniejszą ilość kandydatów do organu, niż przewidziana ilość pozycji na karcie, jest ważna; oddany głos na wskazanych w niej kandydatów zalicza się do zbioru oddanych głosów na wskazanych kandydatów.
 7. Karta do głosowania, która zawiera wpis większej ilości kandydatów do organu, niż przewidziana ilość pozycji na karcie do głosowania, jest ważna, jednak do wyników głosowania zalicza się tylko pierwszych kandydatów wpisanych na kartę, w liczbie odpowiadającej liczbie członków danego organu.
 8. Oczywiste błędy w imieniu i nazwisku lub samym nazwisku kandydata wpisanego na kartę do głosowania, są dopuszczalne pod warunkiem, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie będą mieli wątpliwości co do identyfikacji kandydata, na którego oddano głos; w razie wątpliwości członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą zwrócić się do Przewodniczącego Zgromadzenia o podjęcie decyzji w przedmiocie uznania ważności lub nieważności danego zapisu kandydata; jeśli wpis zostanie uznany za nieważny, wówczas do wyników głosowania zalicza się tylko tych kandydatów, których wpis nie budził zastrzeżeń; jeśli na karcie do głosowania była wpisana większa ilość kandydatów niż przewidziano do danego organu, wówczas należy uwzględnić w głosowaniu dane kolejnego wpisanego kandydata.
 1. Głos nieważny liczy się̨ przy obliczaniu kworum, lecz nie ma znaczenia dla wyników głosowania.